RadarURL
구매욕품

전동 IoT 블라인드 - 이지롤 플러스

by JaeSoo posted Apr 29, 2020
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

ESC닫기

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
Extra Form
금액(만원) 267

=이지롤 플러스 (유선) - 무거운것 X - 거실셋 50, 안방셋 35, 1개 17

 - https://easyroll.kr

 - https://www.wadiz.kr/web/campaign/detail/59062

 - https://search.shopping.naver.com/search/all.nhn?origQuery=%EC%9D%B4%EC%A7%80%EB%A1%A4%20%EC%8A%A4%EB%A7%88%ED%8A%B8%EB%B8%94%EB%9D%BC%EC%9D%B8%EB%93%9C&pagingIndex=1&pagingSize=40&viewType=list&sort=rel&frm=NVSHTTL&query=%EC%9D%B4%EC%A7%80%EB%A1%A4%20%EC%8A%A4%EB%A7%88%ED%8A%B8%EB%B8%94%EB%9D%BC%EC%9D%B8%EB%93%9C

 

=준쉐이드 (충전식)

 - http://blog.naver.com/ittravel/221082860539

 - https://blog.naver.com/jj-smart/221660894344

 - https://smartstore.naver.com/junshde/products/3672755766?NaPm=ct%3Dk9jh7qqg%7Cci%3Dadbf70d3f5eb4fe3f3b69943f25efdd77f0217a3%7Ctr%3Dslct%7Csn%3D551079%7Cic%3D%7Chk%3Dcf45c5733cdcc7f25f6f58b6b7abcde2f738087c

 

=솜피 (유선) - 무거운것 가능 - 27만원

 - https://m.somfymall.com/

 

=우리집

거실창 3개 (창테두리 10)

2개 : 113 X 213

1개 : 210 X 213

---------------------

안방 (창테두리 6)

4개 : 68 X 180 

---------------------

작은방1 (창테두리 8)

2개 : 120 X 185 

---------------------

작은방2 (창테두리 7)

1개 : 162 X 116

1개 : 106 X 116

---------------------

현관 (창테두리 7)

2개 : 100 X 217

TAG •

Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10